Regulamin Uczestnictwa

Regulamin wycieczek organizowanych przez SeaLand Group E.E.- Zwiedzaj Kretę określający zasady uczestnictwa w Wycieczkach oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników

I. Podstawowe definicje

 1. Organizator – SeaLand Group E.E., 50 Machis Kritis, 71303 Heraklion, Kreta, Grecja;+48794203032; adres poczty elektronicznej: kontakt@zwiedzajkrete.pl; A.F.M (NIP): EL801529466; numer licencji touroperatora Izby Turystyki w Grecji: 1039E60000332001. SeaLand jest Organizatorem następujących Wycieczek fakultatywnych: Santorini, Spinalonga-Agios Nikolaos, Gramvousa-Balos, Wąwóz Samaria, Wyspa Chrissi, Preveli-Rethymnon, Wieczór Grecki, Knossos-Lassithi- Heraklion, Chania-Rethymnon--Kournas, Matala, Boat Trip
 2. Klient – osoba dokonująca rezerwacji lub opłacająca całość usługi turystycznej na rzecz SeaLand. Klient jest odpowiedzialny za dokonanie płatności za usługę turystyczną za wszystkie osoby wymienione w rezerwacji. Klient ma obowiązek informowania pozostałych osób o wszystkich szczegółów dotyczących danej usługi.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, która na podstawie ważnej umowy zawartej z Organizatorem bierze udział w Wycieczce. Są to również wszystkie osoby trzecie w imieniu, których Klient zawarł umowę.
 4. Przedstawiciel Biura- osoba zatrudniona przez Organizatora i upoważniona do wykonywania poszczególnych czynności.
 5. Pośrednik – przedsiębiorca, który na zlecenie Klienta i w jego imieniu, zawiera umowę z Organizatorem lub innym usługodawcą. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi przez wymienionych przedsiębiorców, jego odpowiedzialność jest ograniczona. SeaLand Group E.E. jest Pośrednikiem następujących usług turystycznych: Rejs statkiem, Aquaplus Waterpark. W związku z tym SeaLand Group E.E. nie ponosi odpowiedzialności za jakość i realizację programów wymienionych Wycieczek fakultatywnych, których jest Pośrednikiem. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient winien bezpośrednio kierować je do Organizatora. Na wniosek Klienta SeaLand Group E.E. może udostępnić dane Organizatora.
 6. Wycieczka fakultatywna – krótkoterminowa wycieczka turystyczna po wyspie Kreta lub po wyspach okolicznych organizowana przez Organizatora dla Uczestników, którzy przebywają na wyspie Kreta.Wycieczki mogą być lądowe i morskie. Jednak w zakresie Rejsów obowiązuje odrębna umowa zawarta przez Uczestnika z przewoźnikiem. Przewoźnik jest organizatorem Rejsu.
 7. Rejs – organizowany przez lokalnych przewoźników. Organizator dokonuje na rzecz Uczestnika zakupu Biletu na Rejs oraz zapewnia opiekę pilota/przewodnika/przedstawiciela biura podczas Rejsu. Natomiast uczestnictwo w Rejsie odbywa się na podstawie odrębnej Umowy/Biletu/Paragonu fiskalnego zawartej prze Uczestnika z lokalnym przewoźnikiem.
 8. Umowa (której potwierdzeniem zawarcia jest Voucher/Bilet na Wycieczkę) – umowa o uczestnictwo w Wycieczce zawarta przez Organizatora z Uczestnikiem zawierającym ją w imieniu własnym lub w imieniu osób trzecich, które go do zawarcia tej Umowy upoważniły.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki Umowy, w tym prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
 10. Dziecko do 3 lat – dziecko, które w Dniu Wycieczki nie ukończyło 3 roku życia.
 11. Dziecko do 5 lat – dziecko, które w Dniu Wycieczki nie ukończyło 5 roku życia.
 12. Dziecko 5-12 lat – dziecko które w Dniu Wycieczki ukończyło 5 rok życia, a nie ukończyło 12 roku życia.
 13. Cena Wycieczki – Cena za uczestnictwo w Wycieczce, którą obowiązany jest zapłacić Klient.
 14. Termin Wycieczki – okres, w którym odbywa się Wycieczka.
 15. Dzień Wycieczki – dzień kalendarzowy, w którym odbywa się Wycieczka, a jeśli Wycieczka trwa więcej niż jeden dzień – pierwszy dzień, w którym Wycieczka się odbywa.
 16. Program Wycieczki – zawiera m. in. jej ramowy plan, region wycieczki, miejsca odwiedzane i inne atrakcje turystyczne. Ramowy program wycieczki nie stanowi oferty handlowej i może ulec zmianie.

II. Regulamin i zasady jego akceptacji

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wycieczkach fakultatywnych organizowanych przez Organizatora. Określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
 2. Uczestnictwo w Wycieczce odbywać się może tylko i wyłącznie na podstawie ważnej Umowy.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 4. Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem uczestnictwa w Wycieczce w momencie otrzymania Numeru Rezerwacji akceptuje Regulamin. Regulamin dostępny jest: na stronie internetowej Organizatora; u Przedstawiciela Biura; u Prowadzącego Wycieczkę;
 5. Wszelkie informacje o Wycieczce, zamieszczone w jakichkolwiek broszurach, materiałach reklamowych, materiałach promocyjnych czy podobnych dokumentach, mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią części Regulaminu ani Umowy. W szczególności opisy Wycieczek zawarte na stronie internetowej Organizatora nie stanowią oferty handlowej i mają charakter informacyjny i przykładowy. Wyłącznymi dokumentami określającym zasady uczestnictwa w Wyciecze jest Regulamin. Uczestnik oświadcza, iż jest mu wiadome, że zdjęcia krajobrazów lub zabytków na stronie internetowej, w broszurach i innych materiałach reklamowych Organizatora mają jedynie charakter ilustracyjny i mogą nie odpowiadać rzeczywistości.

III. Rezerwacja i zawarcie umowy

 1. Klient może dokonać rezerwacji uczestnictwa w Wycieczce poprzez formularz rezerwacyjny umieszczony na stronie Organizatora. Rezerwacja jest bezpłatna. Rezerwacja nie jest potwierdzeniem uczestnictwa w wycieczce. Rezerwacji można również dokonać słownie w czasie rozmowy telefonicznej z Przedstawicielem biura.
 2. Po dokonaniu rezerwacji przez Uczestnika, Organizator potwierdza dostępność określonej ilości miejsc w danym terminie.
 3. Po dokonaniu rezerwacji  wycieczki Santorini oraz Gramvousa-Balos uczestnik obowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora zaliczki, w kwocie, i na konto podane przez Przedstawiciela biura podczas składania Rezerwacji oraz uiszczenia pozostałej kwoty gotówką w EUR u Prowadzącego Wycieczkę w dniu wycieczki
 4. Po dokonaniu Rezerwacji wycieczek: Spinalonga-Agios Nikolaos, Lassithi-Knossos- Heraklion, Wieczór Grecki, Preveli-Rethymnon, Chania-Rethymnon-Kournas, Samaria, Elafonisi, Matala Uczestnik obowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora 100%  Ceny  Wycieczki gotówkową w walucie EUR u Prowadzącego Wycieczkę w dniu wycieczki. Organizator może odmówić uczestnictwa w Wycieczce Uczestnikowi, jeśli Cena nie została zapłacona w całości lub też anulować Rezerwację.
 5. Opłacenie na rzecz Organizatora 100%  Ceny  Wycieczki oraz otrzymanie Numeru Rezerwacji jest równoważne z zawarciem Umowy z Organizatorem.
 6. Jeśli transfer z wyznaczonego miejsca zbiórki na Wycieczkę objęty jest dodatkową opłatą Uczestnik obowiązany jest do uiszczenia opłaty na rzecz Organizatora za pośrednictwem Prowadzącego Wycieczkę. Uczestnik ma prawo rezygnacji z dodatkowej opłaty tym samy jednocześnie poświadcza, że stawi się we własnym zakresie w najbliższym bezpłatnym miejscu zbiórki wskazanym przez Organizatora.
 7. Uczestnik ma prawo rezygnacji z Rezerwacji lub odstąpienia od Umowy bez ponoszenia żadnych opłat i kar, w przypadku gdy poinformuje Organizatora nie później niż 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki. Jeżeli rezygnacja zgłaszana jest na mniej niż 48 godzin koszty nie są zwracane.
 8. Organizator ma prawo odstąpienia od Umowy z winy Uczestnika gdy: uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; nie stawił się w wyznaczonym miejscu zbiórki o wyznaczonej porze; w sposób rażący zakłóca przebieg realizacji programu Wycieczki; zachowuje się obraźliwie, agresywnie i jego uczestnictwo stwarza lub może stwarzać zagrożenia.
 9. Organizator w/w przypadkach ma możliwość natychmiastowego rozwiązania i odstąpienia od Umowy z Uczestnikiem. W tej sytuacji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika do końca trwania Wycieczki.

IV. Uczestnictwo osób małoletnich (tj. osoba do 18 roku życia lub inna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych)

 1. Za Małoletniego zawarcia Umowy dokonuje Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad Małoletnim podczas pobytu w Grecji bez obecności obojga Rodziców (babcia, dziadek, siostra, ciocia itp.)
 2. Za zachowanie i bezpieczeństwo Małoletniego, a także innych osób wymagających opieki lub nadzoru w czasie Wycieczki odpowiedzialność ponoszą Rodzice lub osoba sprawująca opiekę nad Małoletnim. Są oni obowiązani do pilnowania Małoletniego i zapewnienia stosownego nadzoru, poinformowania go o konieczności przestrzegania Regulaminu, reguł bezpieczeństwa, przepisów prawa, zwyczajów lokalnych i lokalnej etykiety, w sposób zrozumiały dla Małoletniego.
 3. W przypadku wyrządzenia przez Małoletniego jakichkolwiek szkód, w tym skutkujących naruszeniem dóbr lub praw innych osób wszelką odpowiedzialność ponoszą Rodzice lub osoba sprawująca opiekę nad Małoletnim
 4. Dla możliwości korzystania przez Dzieci ze zniżek decydujący jest wiek Dziecka w Dniu Wycieczki, a nie z dnia dokonania Rezerwacji czy w dniu zawarcia Umowy.
 5. Organizator może w każdym czasie zweryfikować wiek Dziecka, w tym celu  ma on prawo żądania odpowiednich dokumentów (paszportu, dowodu osobistego).
 6. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad Małoletnim oświadcza, iż ma świadomość, że podanie nieprawdziwych informacji o wieku Dziecka może nie tylko skutkować odmową przyznania zniżek, ale także rodzić odpowiedzialność prawem przewidzianą, zarówno wobec Organizatora, jak i Przewoźników Lokalnych, w tym skutkować naliczaniem np. kar umownych czy grzywien.
 7. W przypadku wycieczki Santorini za Dzieci w wieku do 3 lat uczestniczące w Wycieczkach organizowanych przez Organizatora nie są pobierane przez Organizatora żadne opłaty W tym przypadkach Dziecko do 3 lat podróżuje bez prawa do własnego miejsca siedzącego i nie jest liczone jako pasażer zajmujący miejsce siedzące w środkach transportu.
 8. W przypadku pozostałych wycieczek za Dzieci w wieku do 5 lat uczestniczące w Wycieczkach organizowanych przez Organizatora nie są pobierane przez Organizatora żadne opłaty W tym przypadkach Dziecko do 5 lat podróżuje bez prawa do własnego miejsca siedzącego i nie jest liczone jako pasażer zajmujący miejsce siedzące w środkach transportu. W przypadku wycieczki Spinalonga-Agios Nikolaos dziecku do 5 lat nie przysługuje posiłe.
 9. Dziecko od 5 do 12 roku życia ma prawo do odrębnego miejsca jako pasażer w autobusie lub innym środku transportu.

V. Prawa i obowiązki Uczestnika Wycieczki

 1. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w kraju gdzie odbywa się Wycieczka, niniejszego Regulaminu, zwyczajów lokalnych i lokalnej etykiety oraz ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa.
 2. Uczestnik obowiązany jest w czasie Wycieczki stosować się do poleceń Prowadzącego Wycieczkę, a także wszelkich znaków i tablic,  w szczególności nakazów i zakazów.
 3. Stan zdrowia Uczestnika umożliwia mu uczestnictwo w Wycieczce. Uczestnik obowiązany jest realnie oceniać swoje siły, możliwości i kondycję podczas uczestnictwa w Wycieczce
 4. Na Wycieczkach obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnego oddalania się od grupy; zbliżania się do miejsc niebepiecznych(np brzegów klifów, przepaści, wspinania się na mury); wchodzenia do wody i kąpieli w miejscach niedozwolonych; spożywania alkoholu (z wyjątkiem niewielkich ilości alkoholu w miejscach i czasie przewidzianych w Programie Wycieczki, przy czym każdy Uczestnik winien spożywać alkohol według swoich sił i możliwości) oraz zażywania narkotyków lub środków odurzających; palenia tytoniu poza dozwolonymi przez prawo miejscami; narażania innych Uczestników na utratę życia lub zdrowia albo uszkodzenie  lub utratę mienia podczas Wycieczki.
 5. Zabrania się nagrywania, kamerowania i rejestrowania informacji przekazywanych Uczestnikom przez Prowadzącego Wycieczkę oraz ich rozpowszechniania lub upubliczniania, również na portalach społecznościowych;
 6. Uczestnik wycieczki ma obowiązek posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z prawem Uczestników, wynikające z ich nieodpowiedniego zachownia oraz nie jest obowiązany do zapewnienia pomocy prawnej bądź tłumacza.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestnika pozostawione bez opieki.
 9. Uczestnik obowiązany jest założyć odpowiednie obuwie oraz strój
 10. Uczestnik może w każdej chwili trwania Wycieczki zrezygnować z dalszego uczestnictwa, jednak wówczas obowiązany jest zapewnić sobie na własną rękę i koszt powrót do hotelu.
 11. Uczestnik jest obowiązany posiadać przy sobie podczas trwania wycieczki kwotę gotówki w walucie obowiązującej w miejscu Wycieczki, stosownie do wydatków planowanych podczas Wycieczki (bilety wstępu, posiłek).
 12. Uczestnik ma obowiązek stawić się we wskazanym miejscu zbiórki najpóźniej 5 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia Wycieczki. Niestawienie się Uczestnika w miejscu zbiórki lub spóźnienie się powoduje, że Uczestnik nie zostanie zabrany na Wycieczkę. Uczestnik taki nie ma prawa do zwrotu Ceny. Jeśli chce w niej uczestniczyć, musi na własny koszt i ryzyko zorganizować transport do miejsca, w którym aktualnie odbywa się Wycieczka.
 13. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych godzin zbiórek podczas Wycieczki. W przypadku zbyt późnego stawienia się na miejscu zbiórki Uczestnik musi sam i na własny koszt zorganizować sobie powrót do hotelu.
 14. Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika wszelkimi kosztami wynikającymi z nieprzestrzegania przez Uczestnika przepisów prawa, niniejszego Regulaminu, a także niewłaściwego zachowania utrudniającego Wycieczkę.

VI. Zmiana terminu i programu wycieczki

 1. Organizator ma prawo do zmiany terminu Wycieczki w przypadku niewystarczającej ilości Uczestników lub wystąpienia sił wyższych. Uczestnik ma prawo zaakceptować zmianę lub odstąpić od Umowy. W tym przypadku Organizator ma obowiązek dokonać zwrotu całości kwoty Wycieczki.
 2. Klient ma możliwość bez kosztowego przełożenia terminu wykupionej Wycieczki za zgodą Organizatora nie później jednak niż 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki. Zmiana może być dokonana tylko w przypadku dostępności miejsc w innym terminie.
 3. Kolejność odwiedzanych punktów programu Wycieczki może ulec zmianie.
 4. Program Wycieczki może nie zostać zrealizowany w całości z przyczyn niezależnych (sił wyższych). W takim przypadku Uczestnik nie może ubiegać się o całkowity lub częściowy zwrot kosztów.
 5. Miejscem zbiórki jest hotel lub miejsce wskazane przez Organizatora( zlokalizowane nieopodal hotelu).
 6. Godziny powrotu i czas trwania Wycieczek są szacowane i mogą się zmieniać w zależności od natężenia ruchu, warunków pogodowych i niespodziewanych zdarzeń.

VII. Odwołanie wycieczki

Organizator zastrzega możliwość nie zorganizowania Wycieczki z powodu zbyt małej liczby Uczestników lub z przyczyn niezależnych (siły wyższe). W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej w dzień poprzedzający Wycieczką i otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.

VIII. Prawo do wykorzystania wizerunku

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach podczas realizacji programu Wycieczki. Przez wykorzystanie wizerunku rozumie się zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej, w katalogach, folderach czy broszurach i innych materiałach promocyjnych.

IX. Ochrona danych osobowych i zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy zawieraniu Umowy z Organizatorem oraz wypełnieniu formularza kontaktowego (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu).

X. Reklamacje

 1. Wszelkie zastrzeżenia powinny być zgłaszane niezwłocznie pilotowi podczas trwania Wycieczki.
 2. W razie niezadowolenia z jakości świadczonych przez Organizatora usług w ramach wycieczek fakultatywnych Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być złożona osobiście w siedzibie firmy lub drogą pocztową na adres biura w terminie do 7 dni od daty zakończenia wycieczki. Późniejsze wniesienie reklamacji może utrudnić jej rozpatrzenie.